شاخص های علم سنجی

                              
شاخص های متداول علم سنجی از محاسبه و شمارش چهار متغیر اصلی مؤلف، انتشار، ارجاع و استناد گرفته شده است.
رایجترین و معتبرترین شاخص علم سنجی، شاخص استناد است.
این شاخص مبنای ارزیابی توليدات علمي پژوهشگران و مجلات و مقالات است.
 
شاخص ضریب تاثیر IF شاخص اچ
H-INDEX
شاخص فوریت
IMMEDIATELY INDEX
 
شاخص نیمه عمر استناد
CITED HALF LIFE
شاخص اس جی آر
SJR
شاخص اسنیپ
SNIP
شاخص ام ایندکس
M-INDEX
شاخص جی
G-INDEX
شاخص تاثیر مقاله
ARTICLE INFLUENCE
شاخص مقاله داغ
HOT PAPER
 
 
 

 
 مرکز علم سنجی