مدیران و کارشناسان اداره علم سنجی


دکتر علی سلیمانی اسلامی  

سمت: معاون آموزشی ، تحقیقات و دانشجویی و فرهنگی  
رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی
رتبه علمی: استادیار

soleimaniali@mrgums.ac.ir :آدرس ایمیل آکادمیک

  


 


دکتر حسن حسین زادگان
سمت: مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی مراغه
رشته تحصیلی: میکروب شناسی
رتبه علمی: دانشیار
شمار تلفن مستقیم : ۰۴۱۳۷۲۷۶۳۳۳
آدرس ایمیل: hasanhosainy۱۲۲@yahoo.com

آدرس ایمیل آکادمیک: h.hoseinzadegan@mrgums.ac.ir

زری حامد چلک
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
سمت: کارشناس اداره علم سنجی دانشکده علوم پزشکی مراغه
RESEARCHZARIHAMED@MRGUMS.AC.IR
SCI@MRGUMS.AC.IR  
۰۴۱۳۷۲۷۶۳۶۳-۲۹۴

 
 مرکز علم سنجی